Kategorie produktů

Naposledy zobrazené

Krytka šestihranného šroubu

Barva:stříbrná

1,94 Kč

Skladem

prev next

Akční zboží

akce
doporučujeme
Výprodej
-15%

Komůrkový polykarbonát MACROLUX 3/10

Tloušťka:10 mm
Barva:IR zelená
Kód barvy:teploreflexní
Šířka:2100 mm
Délka komůrek:4000 - 6000 mm »

3930,93 Kč
(468 Kč/m2)

Skladem

doporučujeme-vybrané varianty
akce-vybraná varianta
Výprodej-vybraná varianta
-30%

Trapézové polykarbonátové desky Macrolux s hladký...

Barva:2 možnosti »
Kód barvy:teploreflexní
Šířka:1265 mm
Délka:3000 - 7000 mm »

1494,68 Kč
(236 Kč/m2)

Skladem

akce
doporučujeme
Výprodej
-32%

Komůrkový polykarbonát PC 7/16 opál

Tloušťka:16 mm
Barva:opál (mléčná, bílá)
Šířka:2100 mm
Délka komůrek:6000 mm, 7000 mm

5473,92 Kč
(434 Kč/m2)

Skladem

akce
-15%

Plexisklo extrudované XT barevné

Tloušťka:2 - 5 mm »
Barva:3 možnosti »
Kód barvy:084 - 385 »
Šířka:2050 mm
Délka:3050 mm

2951,69 Kč
(472 Kč/m2)

Skladem

akce
-15%

Trapézové polykarbonátové desky 76/18 hnědé struk...

Barva:bronz (hnědá, kouřov »
Šířka:1040 mm
Délka:2000 - 6000 mm »

723,08 Kč
(348 Kč/m2)

Skladem

prev next

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě (e-shopu) provozovaném společností Zenit, spol. s r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 138, PSČ 150 21, IČO: 447 97 672, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 6396 (dále jen „prodávající“), která při uzavírání a plnění kupních smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Barvy zobrazené na fotografiích nemusí plně odpovídat realitě; odstíny se mohou od skutečných barev lišit. Fotografie mohou mít pouze ilustrativní charakter.

2. Vymezení spotřebitelských pojmů

  • „Spotřebitelskými smlouvami“ jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. 
  • „Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Informace o uzavřené kupní smlouvě

Právní jednání, na jehož základě bude uzavřena kupní smlouva, nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran, tedy prodávajícího a kupujícího. Pokud půjde o uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, nepřihlíží se k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Veškerá smluvní dokumentace je v českém jazyce, používání jiného jazyka je možné pouze po vzájemné dohodě.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně upravit či opravit. Tyto obchodní podmínky obsahující reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím v textové podobě. Potvrzená objednávka akceptovaná prodávajícím (smlouva) je zasílána spotřebiteli v textové podobě na jím v příslušné objednávce uvedený email.

4. Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Následné písemné potvrzení nemá na obsah uzavřené kupní smlouvy vliv.

Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a nabídkovými cenami účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, na webových stránkách našeho e-shopu https://eshop.zenit.cz/, kde jsou tyto obchodní podmínky kupujícímu k dispozici v textové podobě. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající i kupující tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 nese kupující.

Pokud v objednávce kupující odkáže na své obchodní podmínky, nelze mít za to, že by došlo ke vzniku kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 OZ v rozsahu, ve kterém si obchodní podmínky prodávajícího a kupujícího odporují. Kupní smlouva vznikne až úplným dojednáním textu kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami používání poptávaného zboží (vč. manipulace, údržby, skladování, zpracování, instalace), které jsou uvedeny v příslušných návodech k užívání, jež jsou k dispozici na webových stránkách našeho e-shopu https://eshop.zenit.cz/.

5. Odpovědnost za vady zboží (rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady. 

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Spotřebitel při uplatnění práva z vad má:

  • • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy, pokud vada představuje ze strany prodávajícího podstatné porušení smlouvy; 
  • • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud vada představuje ze strany prodávajícího podstatné porušení smlouvy; 
  • • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy, pokud vada představuje ze strany prodávajícího podstatné porušení smlouvy; 
  • • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy, pokud vada představuje ze strany prodávajícího podstatné porušení smlouvy.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi věci.

Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Pro ostatní kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se řídí práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady ustanoveními §§ 2099 a násl. OZ. S výjimkou vztahů prodávajícího s kupujícím jako spotřebitelem a/nebo výrazně slabší stranou nemá kupující v případě vad zboží mimo výše uvedené nároky z vad žádné související nároky na náhradu škody (především avšak nikoli pouze v podobě škod způsobených v nutnosti demontáže vadného zboží a následné montáže zboží bezvadného), resp. kupující s prodávajícím tímto ve smyslu ust. § 2898 OZ ujednal vyloučení povinnosti prodávajícího k náhradě veškerých takových škod kupujícímu.

6. Způsob uplatnění a vyřízení reklamace (Reklamační řád)

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však ve smlouvě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na náš email: email. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů (zejména poštovného) v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s jejím vyřízením.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti odpovědnosti prodávajícího za vady.

7. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující, pokud jde o spotřebitele, v souladu s ustanoveními §§ 1829 a násl. OZ právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dní od převzetí plnění (zboží). V takovém případě spotřebitel, ve lhůtě dle předchozí věty, kontaktuje prodávajícího písemně nebo emailem na adresu email a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu, čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz (případně poštovní adresy při požadavku vrácení platby poštovní poukázkou) a identifikace kupujícího.

Zboží, které bude spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Spotřebitel je povinen odeslat zboží bez zbytečného dokladu po odstoupení, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení kompletního a nepoškozeného zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peníze za zboží spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

9. Platební podmínky

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Uhradit cenu za zboží je možné v hotovosti při předání zboží nebo je možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura ". Po dodání zboží je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsob plateb:
1. platba v hotovosti při převzetí zboží – dobírka
2. platba v hotovosti při převzetí zboží – osobní odběr v provozovně prodávajícího
3. bezhotovostní platba prostřednictvím bankovního převodu
4. bezhotovostní platba prostřednictvím platební karty - poskytnuté údaje týkající se Vaší Platební karty stejně jako jejich přenos podléhají nejpřísnějším standardům ochrany proti zneužití, a to zejména s ohledem na fakt, že jsou poskytovány do platební brány renomované banky ČSOB a.s.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

S ohledem na EET je nutné dodržet předem dohodnutý způsob platby.

10. Cena zboží a výhrada vlastnictví

Nabídkové ceny uvedené na stránkách https://eshop.zenit.cz/ provozovaných prodávajícím jsou platné k okamžiku objednání zboží. Ceny jsou uvedeny s DPH. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny včetně ceny za dopravu na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku nebo uhrazením v hotovosti v místě odběru zboží kupujícím. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

Vlastnické právo ke zboží (výrobkům) přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží.

11. Náklady na dodání zboží

Cena za dodání zboží dodavatelem na území ČR se skládá z Manipulačního poplatku a Dopravného, které závisí na druhu a rozměrech přepravovaného zboží a hodnotě zboží v zakázce (Pro zakázky nad 15.000,- Kč bez DPH je Dopravné zdarma.). Detailní způsob stanovení nákladů na dodání zboží je dostupný na https://eshop.zenit.cz/logistika/. Kupující je při nakupování na eshopu provozovaném společností Zenit, spol. s r.o.na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

12. Dodací podmínky

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 5-7 dnů (zboží skladem) ode dne akceptace objednávky prodávajícím. V případě, že zboží není skladem, domluví se prodávající s kupujícím na podmínkách dodání zboží individuálně. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, případně daňový doklad, který může být zaslán i elektronicky. Přepravce, který pro prodávajícího zajišťuje doručování zásilek, ve většině případů doručuje zásilky do 48 hodin od převzetí zásilky. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení termínu dodání zásilky v důsledku neočekávaných situací (dopravní kalamita apod.). Na termínu osobního odběru se kupující domluví s prodávajícím telefonicky. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Převzetí zboží kupující potvrdí podpisem Dodacího listu (může mít i elektronickou formu).

13. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s plastnými právnimi předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) ("GDPR").

Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně, a to pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, případně pro účely vedení uživatelského účtu. Bez poskytnutých osobních údajů kupujícího v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři není možné kupní smlouvu uzavřít. Tyto osobní údaje je prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího.

Podrobné informace o účelu, rozsahu a právních důvodech zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, s jehož obsahem je kupující povinen se seznámit před uzavřením kupní smlouvy, a který je kupujícímu dostupný z objednávkového formuláře na webových stránkách e-shopu prodávajícího https://eshop.zenit.cz/.

Podrobné informace o právech kupujícího v oblasti ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Poučení o právech na ochranu osobních údajů“, který je kupujícímu dostupný zde, nebo na vyžádání u prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající oprávněn využít elektronický kontakt (emailovou adresu) kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení. Souhlas s využitím emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení prodávajícího je kupující oprávněn kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2019

Odstoupení od smlouvy